Selecteer een pagina

Iepen-Kristlike Basisskoalle

Doarpsskoalle Nij Beets

De Doarpsskoalle is aangesloten bij de Stichting

Verenigde Christelijke Scholen Opsterland (VCSO).

Aanmelden leerlingen

Wanneer u graag uw kind wilt aanmelden voor onze school, of daarover een gesprek zou willen, bent u van harte welkom.

Kom gerust langs om een afspraak te maken, of bel even 0512-461600.
Mailen mag ook:
bestuursdirecteur@vcso.nl

We regelen dan een rondleiding door de school en een kennismakingsgesprek.

Uiteraard is uw kind daarbij ook hartelijk welkom!

Informatie

Algemene informatie

Schriftelijk.
We willen u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden met de gang van zaken op school. Dat doen we via:

 • de schoolgids (jaarlijks, digitaal, op aanvraag op papier).

Uitreiking bij inschrijving, na vaststelling door bestuur en instemming van de MR.
N.B. Wanneer vader en moeder niet meer bij elkaar wonen en ze willen beide een schoolgids ontvangen, dan is dat mogelijk.

 • het maandoverzicht (digitaal, 1 keer per maand).
 • de schoolkrant (2 keer per jaar).

Tussentijdse berichten over activiteiten of actuele zaken (digitaal)

Mondeling.

 • Spreekuur: in november en ook in onderling overleg.
 • Rapport/kijkavonden: in februari en juli. (zie voor data het activiteitenrooster).
 • Info-avond. Aan het begin van het schooljaar. (zie activiteitenrooster).
Nieuws van het bestuur

De school valt bestuurlijk onder de VCSO, de Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opsterland.

Het bestuur van de VCSO wordt gevormd door de directeur-bestuurders van de scholen die onder de VCSO vallen. De directeur-bestuurder van de Doatpsskoalle is binnen de afspraken die in de stauten staan verantwoordelijk voor de gang van zaken op de school in Nij Beets.

Een Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur.

Het college van bestuur (CvB) bestaat uit de leden:

Onno Bouma

Otto Hiemstra

Willem Jongsma (directeur-bestuurder van de Doarpsskoalle en voorzitter van het CvB)

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit de leden:
Arnout Batterink
Ina Wolting
Jantine van der Kooij (voorzitter)
Jolanda Bergsma
Lonneke Heemskerk

Medezeggenschapsraad (MR)

De Doarpsskoalle heeft net zoals iedere school een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 2 ouders (oudergeleding) en 2 personeelsleden (personeelsgeleding) van de school. De medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld conform de Wet medezeggenschap (Wms) op scholen.

 

Wie zijn de MR-leden

Namens de ouders:    

Doete Tolsma, (voorzitter)

Chantal Novak

Herman de Boer

Marian Wiegersma

Namens het personeel:

Grieta Bakker (secretaris)

Lela Talman, aftredend in 2024

De zittingsduur van een MR-lid is 4 jaar. In de schoolgids staat de procedure vacature MR (oudergeleding) omschreven.

Gedurende het schooljaar vergaderen wij een aantal keer op school. Deze vergaderingen zijn vrij toegankelijk en worden aangekondigd op het maandoverzicht. Vragen, opmerkingen of onderwerpen die u graag op de agenda wilt zetten, kunt u mailen naar Doete Tolsma of spreek één van de MR-leden persoonlijk aan.

 

Doel van de MR

De MR biedt ouders en personeel de gelegenheid om mee te denken en mee te beslissen over het beleid op school. Hierbij dienen de belangen van de kinderen, het onderwijzend personeel en de ouders te worden behartigd. Bij beleidszaken gaat het om het algemeen belang; het is niet de taak van de MR om de belangen van individuen te behartigen.

Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet het bestuur advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

 • Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld vaststelling of  wijziging van het schoolplan, vaststelling of wijziging van de klachtenregeling, vaststelling van de schoolgids.
 • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
 • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
 • Informatierecht: informatie is onmisbaar voor een MR om mee te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit van de school. De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

De wettelijke taken zijn uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement.

Het gebouw en het plein

 Het schoolgebouw, geopend op 25 februari 1981, heeft 6 leslokalen, een speelwerklokaal, een gemeenschapsruimte, een ruimte voor leerlingondersteuning en een i.c.t.- lokaal.

In 2011 / 2012 is het schoolgebouw gerenoveerd en gemoderniseerd. De school werd uitgebreid met een extra lokaal en multifunctionele ruimtes voor o.a. zelfstandig werken. Ook werd de gemeenschapsruimte groter en kwam er een podium in voor de vieringen. De voorkant van school kreeg een facelift en ook de wc’s en de keuken werden vernieuwd.

Op het schoolplein, dat voor de school ligt, staan verschillende speeltoestellen.

Op het plein naast de gymzaal, het gymplein, wordt gevoetbald en daar staat ook de pingpongtafel.

Tijdens de pauzes is er pleinwacht door de leerkrachten.

Van harte welkom op de website van de Doarpsskoalle Nij Beets, de Iepen-Kristlike Basisskoalle in ons goede dorp Nij Beets.

Op 1 augustus 2023 zijn de twee scholen in Nij Beets, CBS de Arke en OBS de Jasker, gefuseerd tot één school. Voorlopig gebruiken we voor de nieuwe school de werknaam Doarpsskoalle. Met deze werknaam willen we tot uitdrukking brengen dat we een school willen zijn voor alle kinderen in ons dorp. Alle kinderen op onze school proberen we zo goed mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling. Hierbij staat voorop dat het kind zich veilig en geborgen voelt op onze Doarpsskoalle.

Op onze site staat informatie voor de ouders en de kinderen van onze school.

Ook is de site bedoeld als een eerste kennismaking voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kinderen.

Wij nodigen deze ouders natuurlijk ook heel hartelijk uit om zelf te komen kijken op de Doarpsskoalle. We laten u en uw kind(-eren) dan graag zien hoe onze mooie school er uit ziet en vertellen u meer over hoe we werken en hoe we met elkaar omgaan op onze school!

Neem daarom gerust contact op om een afspraak te maken.
We ontvangen u graag en …. de koffie staat klaar!

De Doarpsskoalle Nij Beets is een Open-Christelijke basisschool, aangesloten bij de Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opsterland (VCSO).

Maandoverzicht juli 2024

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

hier is de nieuwsbrief van juni 2024 met de planning en de activiteiten voor de komende weken.

We sparen voor De Voedselbank Opsterland.
Elke maandag mogen de kinderen daarvoor het `zendingsgeld’ in de bekende blauwe collectezak doen. De stand is nu €765,02

Agenda en activiteiten

Vrijdag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus: Zomervakantie
Maandag 2 september: Eerste schooldag 2024-2025

Kanjerafspraak van de maand: we werken samen

Over de betekenis en inhoud van o.a. deze afspraak is in september informatie gegeven
aan de ouders. Als u die niet (meer) hebt, vraag er gerust een keer om.

Thema’s vormingsonderwijs & Bijbelrooster Kind op Maandag

Thema’s vormingsonderwijs -groep 1 en 2: Cultuur en Diversiteit.
-groep 3, 4 en 5: Rechten en Zorgzaamheid
-groep 6, 7 en 8: Cultuur en Wereldburgerschap
Week 28/34: 8-12 juli / 19-23 aug. 2024
De kostbare parel, Matteüs 13:45
De vis met de munt, Matteüs 17:24-27
Het verloren schaap, Matteüs 18:12-14
Week 29/35: 15-19 juli / 26-30 aug. 2024
Jezus zegent de kinderen, Matteüs 19:13-15
Zeggen en doen, Matteüs 21:28-32
De munt van de keizer, Matteüs 22:15-22

maandag, dinsdag en donderdag:

’s ochtends van 8.30 uur tot 12.00 uur met een kwartier pauze van 10.15 uur – 10.30 uur
pauze van 12.00 uur tot 12.30 uur
’s middags van 12.30 uur tot 14.30 uur.

woensdag:

’s ochtends van 8.30 uur tot 12.15 uur met een kwartier pauze van 10.30 uur – 10.45 uur.

vrijdag: voor alle leerlingen:

’s ochtends van 8.30 uur tot 12.00 uur met een kwartier pauze van 10.15 uur – 10.30 uur.

Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1-4 om 12.00 uur vrij, dan eten ze niet op school.

’s middags: alleen voor de leerlingen uit groep 5-8:
pauze van 12.00 uur tot 12.30 uur
middagtijd van 12.30 uur tot 14.30 uur

 • Opmerkingen hierbij:
  1. Alle leerlingen eten met hun leerkracht in het lokaal. Dat gebeurt van 11.45 uur tot 12.00 uur.
  Deze eettijd valt onder de lestijd van de school. Het lesprogramma wordt daarop afgestemd.
  2. Na de eettijd hebben de kinderen een half uur pauze. Dan is er pleinwacht.
  3. Een kwartier voor schooltijd is er ’s morgens toezicht van een leerkracht op het plein. Bij slecht weer mogen de leerlingen 5 minuten voor de lessen beginnen naar binnen. De leerkrachten zijn dan in hun lokaal en houden toezicht.
Vakantierooster 2024-2025
herfstvakantie 28-10 – 01-11
kerstvakantie 23-12 – 03-01
voorjaarsvakantie 17-02 – 21-02
goede vrijdag 18-04 – 18-04
pasen 20-04 – 21-04
meivakantie 28-04 – 05-05
bevrijdingsdag 05-05 – 05-05
hemelvaart 29-05 – 30-05
pinksteren 08-06 – 09-06
zomervakantie 14-07 – 22-08

Skoalleliet

 

Dêr driuwt in skipke op it wetter, Noach fielt de baren gean

en hy dreamt oer aanst, oer letter: soe de ierde noch bestean?

Noach heart nei al de bisten, twa fan elk; in frou, in man.

Hy is bliid dat sy it wisten, dat se harken nei Gods’ plan.

Yn ús skoalle, yn ús skoalle is ’t in drokte fan komsa

elk is kaam, want elk hat harke, sa sil elk syn takomst ha.

 

Der stiet in mûntsje by it wetter, ’t hâldt de lannen droech en grien

’t is dêr hearlik om te wêzen, sjoch de blommen iepen stean.

Priuwst hoe swiet de beien smeitsje, sjochst de sweltsjes yn in kloft,

as it reint en skynt de sinne: sjochst ’n bôge oan ‘e loft.

Yn ús skoalle, yn ús skoalle is ’t in drokte fan komsa

elk is kaam, want elk hat harke, sa sil elk syn takomst ha.

 

 Der stiet in skoalle tusken minsken, fol mei bern en fol mei lûd.

’t Is it antwurd op de winsken, fan lang lyn, mar ek fan hjoed.

Nei ferhalen ha wy harke, nei de wurden earder sein

en wy komme nei ús skoalle, sjogge inoar dêr op it plein.

Yn ús skoalle, yn ús skoalle is ’t in drokte fan komsa

elk is kaam, want elk hat harke, sa sil elk syn takomst ha. (2x)

Directie: Willem Jongsma

Interne begeleider: Lela Talman en Trynke de Vries

Leerkrachten:

Groep 1: Henny Oosterheerd, Jeanine van der Meer

Groep 2: Benita van der Veer, Hilda de Boer

Groep 3: Aafke Herder, Grieta Bakker

Groep 4: Trynke de Vries, Geert van der Meulen

Groep 5: Femke Russchen

Groep 6: Cornelis Bosma, Marije Krol

Groep 7/8: Froukina Postma, Marije Krol

Tutor voor gr. 1 en 2 en leerkrachtondersteuner gr. 5 t/m 8: Petra van Geffen

Onderwijsassistente algemeen: Katya Manoryk

ICT-leerkrachtondersteuner: Petra van Geffen

Interieurverzorgster: Yvonne Rinzema

Conciërge: Sjoerd van der Zwaag

Administratief  medewerker: Marja Veenema

Doarpsskoalle Nij Beets

Onze school is een echte dorpsschool. Wie binnenloopt, proeft meteen de sfeer. Karakteristiek voor ons is leerling-vriendelijkheid: we willen graag dat de kinderen zich thuis voelen. We  bieden van groep 1 tot en met groep 8 een breed en eigentijds lesprogramma, waarin het draait om het leren van vaardigheden en het opdoen van kennis. Tegelijk zijn sociale waarden en vaardigheden erg belangrijk in het onderwijs. De school draagt een open-christelijke identiteit. We koesteren waarden als respect en onderlinge betrokkenheid: we geloven dat ieder kind ertoe doet! Elke week gaat van start met een viering: rond het thema van de Bijbelverhalen van de betreffende week verzorgt een groep een weekopening. Ouders zijn hierbij altijd van harte welkom.

Onderwijs is geen eenrichtingverkeer. We kijken nauwkeurig naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkrachten werken met groepsplannen en leerlijnen. Met het onderwijs willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte of het niveau van het kind. Leerkrachten bieden extra zorg aan als leerlingen dat nodig hebben. Leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben, worden geprikkeld met verrijkingsstof. Belangrijk vinden we de aansluiting met de fase die voorafgaat aan de basisschool: via het Piramideproject werken leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters aan taalvaardigheid. Door deze samenwerking is er een doorgaande lijn van de peuter- naar de kleuterleeftijd. Vanzelf vergt dit alles een hoge mate van professionaliteit. Leerkrachten leren zelf ook en werken voortdurend aan verhoging van hun beroepsvaardigheid.

We streven naar een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Elke vrijdag genieten de leerlingen vanaf groep 5 van de creatieve middag, met vakken als handvaardigheid, drama en techniek. Verschillende groepen bezoeken jaarlijks een theatervoorstelling. Groep 7/8 brengt tweejaarlijks een bezoek aan Amsterdam. Verder zijn er bezoeken aan musea – natuurlijk ook aan ons ‘eigen’ Damshûs en doen we natuurexcursies. Groep 7/8 verzorgt elk jaar de musical voor de leerlingen en ouders: een geweldig evenement in het Dorpshuis, dat steevast een bomvolle zaal trekt. Verder doen we enthousiast mee aan de Kinderboekenweek en organiseren we inspirerende muzieklessen door externe muziekdocenten. Leren lezen is een schoolse activiteit, maar lezen is ook ontspanning! Dit stimuleren we graag. De leerlingen krijgen boeken mee naar huis uit de ruim opgezette mediatheek.

 

 • De schoolgids 2023-2024 hier
 • Schoolplan 2020-2024 hier
 • Geëvalueerd Veranderplan 2023-2024 hier
 • Veranderplan voor de cursus 2023-2024 hier
 • Rapport onderwijsinspectie 2020 hier
 • Schoolkrant deel 1  hier
 • Schoolkrant deel 2  hier
 • Ondersteuningsplan 2019-2023 hier

VCSO Film

De Doarpsskoalle is een bijzondere school.

Het “bijzondere” in de titel betreft de vorm van bestuur. Het bevoegd gezag wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Stichting. Dat is de Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opsterland (VCSO).

Wij zijn een Open school, waar iedereen van harte welkom is en waar we elkaar en elkaars overtuiging respecteren. Tegelijk proberen we vanuit de Christelijke levensovertuiging, samen met de kinderen, de Bijbelse normen en waarden te begrijpen en er naar te handelen in de omgang met elkaar en met de ander.

Naar aanleiding van de verhalen uit de Bijbel spreken we met de kinderen over begrippen als rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, medemenselijkheid, dienstbaarheid, vrede, geloof, hoop en liefde. Deze onderwerpen komen eveneens aan de orde bij het Vormingsonderwijs.

Wij streven er naar dat het kind zich opgenomen weet in een gemeenschap, waarin ouderen en jongeren elkaar steunen, stimuleren en corrigeren, om vanuit de verwachting van Gods Rijk van liefde, gerechtigheid en vrede samen op een “geheel andere” wijze in deze wereld te leven.

Uitgangspunten voor ons onderwijs.
De schooldoelstelling geeft ons de opdracht er naar te streven, dat:

– de omstandigheden, de sfeer en de omgeving in en om school zodanig zijn dat ieder kind tot optimale ontplooiing kan komen.
– de kinderen op school worden geholpen in hun ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid.
– ieder kind gezien wordt als een uniek wezen.
– we leren leven met een “hart”: dat is eerbied en liefde hebben voor de medemens, met name de arme en de zwakke.
– er bewondering en enthousiasme wordt gewekt voor de natuur en ons milieu.
– we het beste van ons zelf doorgeven.
– we in het eigen leven waarmaken, wat we anderen willen leren.

Adres

Doarpsskoalle Nij Beets
Gietersewei 4
9245 HK Nij Beets

Schooltijden

Maandag, Dinsdag en Donderdag :
8:30 – 14:30
Woensdag: 8:30 – 12:15
Vrijdag: 8:30 – 14:30

Telfoon & Email

0512 46 16 00
bestuursdirecteur@vcso.nl

Directeur

Wij zijn een Open school, waar iedereen van harte welkom is en waar we elkaar en elkaars overtuiging respecteren. Tegelijk proberen we vanuit de Christelijke levensovertuiging, samen met de kinderen, de Bijbelse normen en waarden te begrijpen en er naar te handelen in de omgang met elkaar en met de ander.

 

Willem Jongsma

Directeur-bestuurder

Agenda

19 juli t/m 30 augustus

Zomervakantie

Maandag 2 september

Eerste schooldag 2024-2025

Leerlingen

Voedselbank Opsterland

Teamleden

aantal jaren onderwijs

Kom in contact

Adres: Gietersewei 4, 9245 HK, Nij Beets

Telefoon: 0512 46 16 00

Email: bestuursdirecteur@vcso.nl