Selecteer een pagina

Kristlike Basisskoalle

De Arke

CBS de Arke is één van de Christelijke basisscholen, aangesloten bij de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland (VCSO).

Aanmelden leerlingen

Wanneer u graag uw kind wilt aanmelden voor onze school, of daarover een gesprek zou willen, bent u van harte welkom.

Kom gerust langs om een afspraak te maken, of bel even 0512-461600.

Mailen mag ook:
directeur@arke-nijbeets.nl

We regelen dan een rondleiding door de school en een kennismakingsgesprek.

Uiteraard is uw kind daarbij ook hartelijk welkom!

Informatie

Algemene informatie

Schriftelijk.
We willen u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden met de gang van zaken op school. Dat doen we via:

 • de schoolgids (jaarlijks, digitaal, op aanvraag op papier).

Uitreiking bij inschrijving, na vaststelling door bestuur en instemming van de MR.
N.B. Wanneer vader en moeder niet meer bij elkaar wonen en ze willen beide een schoolgids ontvangen, dan is dat mogelijk. 

 • het maandoverzicht (digitaal, 1 keer per maand).
 • de schoolkrant (2 keer per jaar).

Tussentijdse berichten over activiteiten of actuele zaken (digitaal)

 Mondeling.

 • Spreekuur: in november en ook in onderling overleg.
 • Rapport/kijkavonden: in februari en juli. (zie voor data het activiteitenrooster).
 • Info-avond. Aan het begin van het schooljaar. (zie activiteitenrooster).
Nieuws van het bestuur

De school valt bestuurlijk onder de VCSO, de Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opsterland.

Het bestuur van de VCSO wordt gevormd door de directeur-bestuurders van de scholen die onder de VCSO vallen. De directeur-bestuurder van de Arke is binnen de afspraken die in de stauten staan verantwoordelijk voor de gang van zaken op de school in Nij Beets.

Een Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur.

Het college van bestuur (CvB) bestaat uit de leden:

Onno Bouma

Otto Hiemstra

Willem Jongsma (directeur-bestuurder van de Arke en voorzitter van het CvB)

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit de leden:
Arnout Batterink
Ina Wolting
Jantine van der Kooij (voorzitter)
Jolanda Bergsma
Lonneke Heemskerk

Medezeggenschapsraad (MR)

De Arke heeft net zoals iedere school een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 2 ouders (oudergeleding) en 2 personeelsleden (personeelsgeleding) van de school. De medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld conform de Wet medezeggenschap (Wms) op scholen.

 

Wie zijn de MR-leden

Namens de ouders:    

Doete Tolsma, (voorzitter), aftredend in 2024 

Chantal Novak, aftredend in 2025           

Namens het personeel:

Joukje Marije Smedinga (secretaris), aftredend in 2023

Lela Talman, aftredend in 2024

De zittingsduur van een MR-lid is 4 jaar. In de schoolgids staat de procedure vacature MR (oudergeleding) omschreven.

Gedurende het schooljaar vergaderen wij een aantal keer op school. Deze vergaderingen zijn vrij toegankelijk en worden aangekondigd op het maandoverzicht. Vragen, opmerkingen of onderwerpen die u graag op de agenda wilt zetten, kunt u mailen naar mr@arke-nijbeets.nl of spreek één van de MR-leden persoonlijk aan.

 

Doel van de MR

De MR biedt ouders en personeel de gelegenheid om mee te denken en mee te beslissen over het beleid op school. Hierbij dienen de belangen van de kinderen, het onderwijzend personeel en de ouders te worden behartigd. Bij beleidszaken gaat het om het algemeen belang; het is niet de taak van de MR om de belangen van individuen te behartigen. 

 

Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet het bestuur advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

 • Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld vaststelling of  wijziging van het schoolplan, vaststelling of wijziging van de klachtenregeling, vaststelling van de schoolgids.
 • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
 • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
 • Informatierecht: informatie is onmisbaar voor een MR om mee te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit van de school. De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

De wettelijke taken zijn uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. 

Het gebouw en het plein

Het schoolgebouw, geopend op 25 februari 1981, heeft 6 leslokalen, een speelwerklokaal, een gemeenschapsruimte, een ruimte voor leerlingondersteuning en een i.c.t.- lokaal.

In 2011 / 2012 is het schoolgebouw gerenoveerd en gemoderniseerd. De school werd uitgebreid met een extra lokaal en multifunctionele ruimtes voor o.a. zelfstandig werken. Ook werd de gemeenschapsruimte groter en kwam er een podium in voor de vieringen. De voorkant van school kreeg een facelift en ook de wc’s en de keuken werden vernieuwd.

Op het plein, dat voor de school ligt, staan verschillende speeltoestellen.

Het veldje achter de school is een trapveldje voor groep 6, 7 en 8.

Tijdens de pauzes hebben de leerkrachten pleinwacht.

Van harte welkom op de website van KBS De Arke, de Kristlike Basisskoalle in ons goede dorp Nij Beets.

Op onze site staat veel informatie voor de ouders en de kinderen van onze school.

Ook is de site bedoeld als eerste kennismaking voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kinderen.

Wij nodigen deze ouders natuurlijk ook heel hartelijk uit om zelf te komen kijken op De Arke. We laten u en uw kind(-eren) dan graag zien hoe onze mooie school er uit ziet en vertellen u meer over hoe we werken en hoe we met elkaar omgaan op onze school!

Neem daarom gerust contact op om een afspraak te maken.
We ontvangen u graag en …. de koffie staat klaar!

 CBS de Arke is één van de Christelijke basisscholen, aangesloten bij de Stichting
Verenigde Christelijke Scholen Opsterland (VCSO).

Maandoverzicht juni 2023 

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

hier is de nieuwsbrief van juni 2023 met de planning en de activiteiten voor de komende weken.

We sparen voor De Voedselbank Opsterland.
De raad van toezicht van de Arke-oudervereniging heeft dat doel uitgekozen voor schooljaar 2022/2023.
Elke maandag mogen de kinderen daarvoor het `zendingsgeld’ in de bekende blauwe collectezak doen. De stand is nu € 759,21

Agenda en activiteiten

Maandag 5 juni: Weekopening groep 7/8
Dinsdag 6 juni: Luizencontrole
Woensdag 7 juni: Piramideoverleg, groep 1 en 2 vrij
Vrijdag 9 juni: Bieb-ruildag
Maandag 12 juni: Weekopening groep 1 en 2
Maandag 12 juni: Start cito-toetsen
Woensdag 13 juni: Pieter Roelf Jeugdconcert, Lawei Drachten groep 5/6 en 7/8
Maandag 19 juni: Weekopening groep 3
Donderdag 22 juni: Groep 7/8 uitje naar Amsterdam
Vrijdag 23 juni: Bieb-ruildag
Maandag 26 juni: Weekopening groep 4
Woensdag 28 juni: Leerlingenraad
Donderdag 29 juni: Galaconcert Lauswolt groep 8
Maandag 3 juli: Groepsplandag, alle kinderen vrij
Dinsdag 4 juli: Luizencontrole
Vrijdag 7 juli: Bieb-ruildag
Maandag 10 juli: Weekopening groep 5/6
Maandag 10 juli: Spreekmiddag / avond
Donderdag 13 juli: Musical

Kanjerafspraak van de maand: We helpen elkaar!

Over de betekenis en inhoud van o.a. deze afspraak is in september informatie gegeven
aan de ouders. Als u die niet (meer) hebt, vraag er gerust een keer om.

Bijbelrooster Kind op Maandag & Liederen van de maand:

Week 22: 30 mei – 2 juni 2023
Elia, de man die bij God hoort, 1 Koningen 17:1-6
Elia bij de vrouw in Sarefat, 1 Koningen 17:7-24
Week 23: 5-9 juni 2023
De Baälspriesters, 1 Koningen 18:20-29
Elia bidt om vuur, 1 Koningen 18:30-40
De regen komt, 1 Koningen 18:41-46
Week 24: 12-16 juni 2023
Elia kan niet meer, 1 Koningen 19:1-8
Op de Horeb, 1 Koningen 19:9-18
De roeping van Elisa, 1 Koningen 19:19-21
Week 25: 19-23 juni 2023
Tweeëndertig tegen één, 1 Koningen 20:1-22
Vijand of vriend?, 1 Koningen 20:23-34
Een profeet langs de weg, 1 Koningen 20:35-43
Week 26: 26-30 juni 2023
De wijngaard van Nabot, 1 Koningen 21:1-16
Elia gaat naar Achab, 1 Koningen 21:17-29
Een dwarse profeet, 1 Koningen 22:1-38
Liederen van de maand:
Onderbouw:
NLB 923:1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat
Bovenbouw: NLB 913:1 Wat de toekomst brengen moge

maandag, dinsdag en donderdag:

’s ochtends van 8.30 uur tot 12.00 uur met een kwartier pauze van 10.15 uur – 10.30 uur
pauze van 12.00 uur tot 12.30 uur
’s middags van 12.30 uur tot 14.30 uur.

woensdag:

’s ochtends van 8.30 uur tot 12.15 uur met een kwartier pauze van 10.30 uur – 10.45 uur.

vrijdag: voor alle leerlingen:

’s ochtends van 8.30 uur tot 12.00 uur met een kwartier pauze van 10.15 uur – 10.30 uur.

Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1-4 om 12.00 uur vrij, maar dan eten ze niet op school.

’s middags: alleen voor de leerlingen uit groep 5-8:
pauze van 12.00 uur tot 12.30 uur
middagtijd van 12.30 uur tot 14.30 uur

 • Opmerkingen hierbij:
  1. Alle leerlingen eten met hun leerkracht in het lokaal. Dat gebeurt van 11.45 uur tot 12.00 uur.
  Deze eettijd valt onder de lestijd van de school. Het lesprogramma wordt daarop afgestemd.
  2. Na de eettijd hebben de kinderen een half uur pauze. Dan is er pleinwacht.
  3. Een kwartier voor schooltijd is er ’s morgens toezicht van een leerkracht op het plein. Bij slecht weer mogen de leerlingen 5 minuten voor de lessen beginnen naar binnen. De leerkrachten zijn dan in hun lokaal en houden toezicht.
Vakantierooster 2022-2023
herfstvakantie 17-10 – 21-10
kerstvakantie 26-12 – 06-01
voorjaarsvakantie 27-02 – 03-03
goede vrijdag 07-04 – 07-04
pasen 10-04 – 10-04
meivakantie 24-04 – 05-05
bevrijdingsdag 05-05 – 05-05
hemelvaart 18-05 – 19-05
pinksteren 29-05 – 29-05
zomervakantie 24-07 – 01-09

Dêr driuwt in skipke op it wetter, Noach fielt de baren gean

en hy dreamt oer aanst, oer letter: soe de ierde noch bestean?
Noach heart nei al de bisten, twa fan elk; in frou, in man.
Hy is bliid dat sy it wisten, dat se harken nei Gods’ plan.
Yn ‘e Arke, yn ‘e Arke is ’t in drokte fan komsa
elk is kaam, want elk hat harke, sa sil elk syn takomst ha.

Der stiet in man tusken de strûken, Noach yn syn nij bestean.
Hy fynt it hearlik om te rûken, hoe ’t de blommen iepen gean.
Noach priuwt hoe ’t druven smeitsje, sjocht de sweltsjes yn in kloft,
’t reint, mar Noachs’ eagen laitsje: sjogge ’n bôge oan ‘e loft.
Op ‘e ierde, op ‘e ierde is ’t in drokte fan komsa
elk is gien, dêr ’t God him liede, sa sil elk syn takomst ha.

Der stiet in skoalle tusken minsken, fol mei bern en fol mei lûd.
’t Is it antwurd op de winsken, fan lang lyn, mar ek fan hjoed.
Nei ferhalen ha wy harke, nei de wurden lang lyn sein
en wy komme nei de Arke: sjogge Noach op it plein.
Yn ‘e Arke, yn ‘e Arke is ’t in drokte fan komsa
elk is kaam, want elk hat harke, sa sil elk syn takomst ha. (2x)

Muziek

Directie: Willem Jongsma

Interne begeleider: Lela Talman

Leerkrachten:

Groep 1: Henny Oosterheerd en Hilda de Boer

Groep 2: Benita van der Veer

Groep 3: Joukje Marije Smedinga, Grieta Bakker

Groep 4: Trynke de Vries, Grieta Bakker

Groep 5/6: Cornelis Bosma, Marije Krol

Groep 7/8: Froukina Postma, Marije Krol

Tutor voor gr. 1 en 2 en leerkrachtondersteuner gr. 5 t/m 8: Petra van Geffen

Onderwijsassistente algemeen: Katya Manoryk

ICT-leerkrachtondersteuner: Petra van Geffen

Interieurverzorgster: Yvonne Rinzema

Administratief medewerker: Marja Veenema

KBS De Arke in Nij Beets is een echte dorpsschool. 
Wie binnenloopt, proeft meteen de open sfeer. Karakteristiek voor De Arke is leerling-vriendelijkheid. We willen graag dat de kinderen zich thuis voelen.

 De Arke biedt van groep 1 tot en met groep 8 een breed en eigentijds lesprogramma, waarin het draait om het leren van vaardigheden en het opdoen van kennis.
De computer speelt een duidelijke rol. Bij de lessen wordt op tal van manieren gebruikgemaakt van digitale schoolborden.

Tegelijk zijn sociale waarden en vaardigheden heel belangrijk in ons onderwijs. De school draagt een christelijke identiteit. Dit betekent dat de Bijbel een rol speelt in het onderwijs. We koesteren waarden als respect en onderlinge betrokkenheid. We geloven dat ieder kind ertoe doet! Elke week gaat van start met een viering/weekopening. Rond het thema van de Bijbelverhalen van de betreffende week verzorgt een groepje leerlingen deze weekopening. Ouders, pakes en beppes en andere belangstellenden zijn hierbij altijd van harte welkom. Twee keer per jaar is er in samenwerking met de PKN-gemeente van Nij Beets een schoolgezinsdienst. Daarin staat een bepaald thema centraal.

 Onderwijs is geen eenrichtingverkeer. Op De Arke kijken we nauwkeurig naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkrachten werken met groepsplannen en leerlijnen. Met het onderwijs willen we zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau en de onderwijsbehoeften van het kind. Leerkrachten bieden extra zorg aan als leerlingen dat nodig hebben. Leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben, worden geprikkeld met verrijkingsstof. Voor kinderen die daarnaast nog meer aankunnen is Levelwerk beschikbaar. Met deze`plusmethode’ wordt ook voor die leerlingen een breed aanbod gerealiseerd. Ze werken er heel graag mee!

 We vinden het belangrijk dat er een goede overgang is van peuterspeelzaal naar basisschool. Daarom werken we intensief samen met de beide Peuteropvanglocaties in Nij Beets. Via het Piramideproject werken leerkrachten én peuterspeelzaalleidsters aan taalvaardigheid. Door deze samenwerking is er een doorgaande lijn van de peuter- naar de kleuterleeftijd. Deze doelen vragen wel een hoge mate van professionaliteit. De leerkrachten werken door ‘levenslang leren’ voortdurend aan verhoging van hun beroepsvaardigheid.

 Op De Arke streven we naar een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Elke vrijdag genieten de leerlingen van groep 5-8 van de creatieve middag met vakken als handvaardigheid, drama en techniek. Op die middag spreken we Frysk. 
Verschillende groepen bezoeken tijdens het schooljaar een theatervoorstelling. Groep 8 brengt een bezoek aan Amsterdam. Verder zijn er bezoeken aan musea – natuurlijk ook aan ons ‘eigen’ Damshûs in Nij Beets – en doen we natuurexcursies. Groep 7/8 of 8 verzorgt elk jaar een musical voor de leerlingen en ouders, een geweldig evenement in het Dorpshuis, dat steevast een bomvolle zaal trekt. Verder doen we enthousiast mee aan de Kinderboekenweek en organiseren we inspirerende muzieklessen door externe muziekdocenten. 
Leren lezen is een schoolse activiteit, maar lezen is ook ontspanning! Dit stimuleren we graag. De leerlingen ‘lenen’ boeken voor thuis uit de ruim opgezette mediatheek. Daarin werken we samen met de bibliotheek.

 • De schoolgids 2022-2023 hier
 • Schoolplan 2019-2023 hier
 • Geëvalueerd Veranderplan voor de cursus 2020-2021 en 2021-2022 hier
 • Veranderplan voor de cursus 2022-2023 hier
 • Rapport onderwijsinspectie 2020 hier
 • Schoolkrant (ArkeNijs) hier
 • Ondersteuningsplan 2019-2023 hier

VCSO Film

De Arke is een bijzondere school.

Het “bijzondere” in de titel betreft de vorm van bestuur. Het bevoegd gezag wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Stichting. Dat is de Stichting Verenigde Christelijke Scholen Opsterland (VCSO).

De Arke is een christelijke school. Wij proberen vanuit die levensovertuiging, samen met het kind, de bijbelse normen en waarden te begrijpen en er naar te handelen in de omgang met elkaar en met de ander.

Wij streven er naar dat het kind zich opgenomen weet in een gemeenschap, waarin ouderen en jongeren elkaar steunen, stimuleren en corrigeren, om vanuit de verwachting van Gods Rijk van liefde, gerechtigheid en vrede samen op een “geheel andere” wijze in deze wereld te leven. 

Uitgangspunten voor ons onderwijs.
De schooldoelstelling geeft ons de opdracht er naar te streven, dat:

– de omstandigheden, de sfeer en de omgeving in en om school zodanig zijn dat ieder kind tot optimale ontplooiing kan komen.
– de kinderen op school worden geholpen in hun ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid.
– ieder kind gezien wordt als een uniek wezen.
– we leren leven met een “hart”: dat is eerbied en liefde hebben voor de medemens, met name de arme en de zwakke.
– er bewondering en enthousiasme wordt gewekt voor de natuur en ons milieu.
– we het beste van ons zelf doorgeven.
– we in het eigen leven waarmaken, wat we anderen willen leren.

Adres

CBS de Arke
Gietersewei 4
9245 HK Nij Beets

Schooltijden

Maandag, Dinsdag en Donderdag :
8:30 – 14:30
Woensdag: 8:30 – 12:15
Vrijdag: 8:30 – 14:30

Telfoon & Email

0512 46 16 00
info@arke-nijbeets.nl

Directeur

Onze school voor bijzonder onderwijs is een christelijke school.

Wij proberen vanuit die levensovertuiging, samen met het kind, de bijbelse normen en waarden te begrijpen en er naar te handelen in de omgang met elkaar en met de ander.

Willem Jongsma

Directeur

Agenda

Woensdag 7 juni:

Piramideoverleg, groep 1 en 2 vrij

Woensdag 13 juni:

Pieter Roelf Jeugdconcert voor groep 5/6 en 7/8

Donderdag 29 juni:

Lauswoltconcert, groep 8

Maandag 3 juli:

Groepsplandag, alle kinderen vrij

Maandag 10 juli:

Spreekmiddag / avond

Donderdag 13 juli:

Musical

Leerlingen

Weeshuisproject Kenia Donatie €681,46

Teamleden

aantal jaren onderwijs

Kom in contact

Adres: Gietersewei 4, 9245 HK, Nij Beets

Telefoon: 0512 46 16 00

Email: info@arke-nijbeets.nl